ראשי

מטרת הביקורת הפנימית

מטרת הביקורת הפנימית בטכניון היא לסייע לטכניון, לגופים הפועלים מטעמו ולנושאי התפקידים בו במילוי תפקידיהם ואחריותם באופן חוקי, יעיל ונאות. לפיכך בודק המבקר לפי הצורך את החוקיות, הסדירות, הסבירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות בניהול המשק, הכספים והמינהל ביחידות המינהליות והאקדמיות של הטכניון ובגופים שבשליטתו.