מידע על הביקורת הפנימית

מטרת הביקורת הפנימית

מטרת הביקורת הפנימית בטכניון היא לסייע לטכניון, לגופים הפועלים מטעמו ולנושאי התפקידים בו במילוי תפקידיהם ואחריותם באופן חוקי, יעיל ונאות. לפיכך בודק המבקר לפי הצורך את החוקיות, הסדירות, הסבירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות בניהול המשק, הכספים והמינהל ביחידות המינהליות והאקדמיות של הטכניון ובגופים שבשליטתו.

מהות הביקורת הפנימית ותכליתה בטכניון

ביקורת פנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה (governance).
הביקורת הפנימית, בהגדרתה, נערכת על-פי התקנים המקצועיים לביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים, אשר מטילים על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים ייחודיים לה, של בדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל חיסכון ויעילות.
תכליתה – לסייע לוועד המנהל, באמצעות הוועדה לביקורת, בביצוע משימותיו בתחומי הפיקוח והבקרה על ענייני המוסד, כפי שהוגדרו לגביו בחוקה ובתקנון.
מבקר הטכניון הינו הרשות האחראית לביקורת הפנימית של המוסד פרט לאותם עניינים שהינם אקדמיים טהורים. המבקר מתמנה על פי תקנון המבקר וסמכויותיו נקבעות בתקנון. מבקר הטכניון אחראי בפני הקורטוריון באמצעות הוועדה לביקורת של הוועד המנהל. מבקר הטכניון כפוף ארגונית לוועדת הביקורת.

מטרת הביקורת הפנימית בטכניון

מטרת הביקורת הפנימית בטכניון היא לסייע לטכניון, לגופים הפועלים מטעמו ולנושאי התפקידים בו, במילוי תפקידיהם ואחריותם באופן חוקי, יעיל ונאות.
לפיכך בודק המבקר לפי הצורך, את החוקיות, הסדירות, הסבירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות בניהול המשק, הכספים והמינהל ביחידות המינהליות והאקדמיות של הטכניון ובגופים שבשליטתו.

סמכויות המבקר ועובדיו

למבקר ולעובדי לשכתו יש גישה בלתי מוגבלת לכל התיקים, הספרים, החשבונות, המסמכים, מערכות המידע הממוחשבות ולכל חומר אחר של כל הגופים והיחידות המבוקרים.

חברי הסגל האקדמי והמינהלי בכל הדרגים חייבים להושיט את מלוא עזרתם למבקר ולעובדי לשכתו במילוי תפקידיהם ולהמציא להם ללא דיחוי ידיעות, מסמכים וכל חומר אחר הדרוש לדעת המבקר ועובדיו לצורכי הביקורת.
תפקידיו של המבקר, סמכויותיו ודרכי פעולתו מוגדרים בתקנון המבקר, שאושר על ידי הוועד המנהל של הטכניון.

נציג פניות הציבור

מבקר הטכניון משמש אף כנציג פניות הציבור. מתוקף תפקידו זה הוא בודק תלונות (למעט תלונות הנוגעות לנושאים אקדמיים ופניות הנוגעות להטרדה מינית) הראויות, לדעתו, להיבדק על ידו המופנות נגד הטכניון או אחת מיחידותיה.

חיסיון וסודיות

המבקר ועובדי לשכתו חייבים לשמור בסוד כל ידיעה וכל מסמך שהגיעו אליהם במהלך עבודת הביקורת.פנייה אל המבקר או מסירת עדות או מידע למבקר או למי מעובדי לשכתו לא ישמשו עילה לנקיטת אמצעים נגד הפונה, המעיד או מוסר המידע.

עובדי לשכת המבקר

מבקר הטכניון
עובד ביקורת בכיר
עובדת ביקורת ומרכזת המידע בלשכת המבקר

עובד ביקורת

עובדת ביקורת – רו"ח