ועדת הביקורת

מינוי

ועדת הביקורת היא אחת מהוועדות הקבועות שכינונה נעשה על ידי הוועד המנהל בהתאם לסעיף 24 בחוקה והתקנון של הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (יוני 2009 ). הוועד המנהל ממנה את חברי ועדת הביקורת בישיבתו הראשונה בתחילת כל שנה אקדמית. כל חבר ועדה נבחר לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות של הארכה לתקופה נוספת אחת בלבד. לאחר שתי כהונות רצופות רשאי חבר הוועדה להיבחר לוועדה כעבור שנה לכל המוקדם.

הרכב 

ועדת הביקורת מורכבת מחמישה אנשי ציבור שנבחרים על ידי הוועד המנהל ואשר אינם עובדי הטכניון או חברים בוועדה אחרת כלשהי של הוועד המנהל. יו"ר הוועד המנהל, הנשיא והמשנה לנשיא ומנכ"ל מוזמנים בדרך כלל לישיבות הוועדה לביקורת ללא זכות הצבעה. חבר הוועדה אינו רשאי לכהן בוועדה נוספת כלשהי. מניין חוקי של הוועדה לביקורת הוא נוכחותם של לפחות שלושה חברי ועדה.

תפקידים

המלצה בפני הוועד המנהל, לאחר התייעצות עם הנשיא, על מועמד לתפקיד מבקר הטכניון ו/או על הפסקת כהונתו.
אישור תכנית העבודה השנתית של מבקר הטכניון שתוגש על ידי מבקר הטכניון והמלצה בפני הנשיא להקצות את המשאבים הדרושים למבקר הטכניון לשם מילוי תפקידיו והשגת יעדיו.
דיון בדו"חות של מבקר הטכניון ובדו"חות של מבקרים חיצוניים כולל מבקר המדינה.
דיווח לוועד המנהל על פעולותיה והצעת אמצעים ליישום ההמלצות והמסקנות של מבקר הטכניון וכן המלצות נוספות לפי ראות עיניה, כמתבקש לדעתה לאור ממצאיו של מבקר הטכניון.

 

חברי הוועדה 

  • תא"ל (מיל') חיים ירון  – יו"ר הוועדה
  • עו"ד נפתלי ויטמן
  • עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי
  • עו"ד רנה פרידור
  • גב' אילנה קופמן
  • רו"ח ארנון רצ'קובסקי