הביקורת הפנימית בטכניון

מהות הביקורת הפנימית ותכליתה:

הביקורת הפנימית היא פעולת הערכה בלתי תלויה המסייעת לארגון להשיג את מטרותיו. הביקורת הפנימית נעשית עפ"י חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב – 1992, בהתאם לתקנים מקצועיים ובהתבסס על בחינה וניתוח של תחומים ותהליכים בפעילותו של הארגון תוך הצגת תמונת מצב על אודות נושאים אלו, מיפוי נקודות לשימור ולשיפור, איתור פערים פוטנציאלים ומתן המלצות לטובת שיפור והתייעלות.

פעילות מבקר הטכניון:

מבקר הטכניון הינו הרשות האחראית לביקורת הפנימית של כל ענייני המוסד, פרט לאותם עניינים שהם אקדמיים מובהקים. המבקר ממונה על תכנון, ארגון וניהול הביקורת הפנימית במוסד.

מבקר הטכניון בודק, בין השאר, את התחומים הבאים:

1. תקינות וסבירות פעולות הטכניון ופעולות נושאי המשרה בו, לרבות שמירה על החוק, על כללי מנהל תקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, להשגת היעדים שנקבעו להם.

2. את מילוי הוראות הדין, החלטות המועצה להשכלה גבוהה והסכמים שהטכניון צד להם.

3. את ניהול הכספים, ההשקעות, הקרנות, המשק וההתחייבויות, וכן את אופן רכישת הנכסים ושמירתם.

4. את ניהול תקציבי הטכניון, את מידת ההתאמה של ההוצאות לתקציב המאושר.

5. אם ההוצאות בוצעו על-ידי מי שהוסמכו לכך ובהתאם לנוהל תקין; האם התקבולים וההכנסות נוצלו למטרות שלשמן נועדו.

6. את מילוי הוראות חוקת הטכניון ותקנותיו, החלטות הוועד המנהל, הנהלת הטכניון ונהלי הטכניון.

7. אם ננקטו ויושמו כראוי אמצעי בקרה נאותים בסדרי הביצוע השונים.

8. אם תוקנו ליקויים ויושמו המלצות בקשר לממצאים אותם העלה מבקר המדינה ו/או מבקר הטכניון בדוחות קודמים.

9. טוהר מידות בגופים המבוקרים.

10. כל עניין אחר שהוא בתחום סמכויותיו ותפקידיו של מבקר הטכניון, אשר יועברו לטיפולו על-ידי הוועד המנהל, ועדת הביקורת, הנשיא והמשנה לנשיא ומנכ"ל.

11. כל נושא או תלונה שמבקר הטכניון ראה צורך בבדיקתם.