פניות ותלונות הציבור

הטכניון, כמוסד אקדמי ציבורי יכול לקבל פניות בנושאים שונים מגורמים בתוך הטכניון (סגל אקדמי, סגל מנהלי, סטודנטים בטכניון, מועמדים ללימודים בטכניון ובני משפחותיהם) וכן מגורמים מחוץ לטכניון.

מבקר הטכניון רשאי לברר תלונות שנתקבלו אצלו כלפי גופי הטכניון, או מי מעובדיהם, בהתאם להליך הבירור המפורט בנוהל הטכניוני "טיפול בפניות הציבור המובאות בפני מבקר הטכניון" 17-0103.

נוהל טיפול בפניות הציבור המובאות בפני מבקר הטכניון